Audio


Beyond the waters of the night

player


Conductor : Nobukazu Takamagari
Harpsichord : Akari Sawa
Violin 1 : Atoko Noda
Violin 2 : Eri Sato
Viola 1 : Nozomi Kinomura
Viola 2 : Midori Maruyama
Cello 1 : Madoka Yoshida
Cello 2 : Yu Odanagi

The motif is based on Yukio Mishima’s short story “Legend”.

 

Score