player

Conductor : Nobukazu Takamagari
Harpsichord : Akari Sawa
Violin : Atoko Noda
Viola : Nozomi Kinomura
Cello : Madoka Yoshida
Contra Bass : Rintaro Kojima
Flute : Hiroaki Ueno
Oboe : Sachiko Takahashi
Clarinetto : Yoriko Matsuo
Fagott : Hiroshi Muranaka
Horn : Kazune Fukae
Trumpet : Harald Naess
Trombone : Tetsu Okamoto